Logo

BedreSafari

BedreSafari

LydSafari - lyd tolker ljud tolkar sound interpreter

Solveig Løvhaug (Foto: Anja Lillerud)

LydSafari er lyd tolking, en reise i lyd. LydSafari är ljud tolkning,en resa i ljud. LydSafari is sound interpreting, a journey into sound.

Bruker lyd til å formidle
* naturens gjemte frekvenser
* energier fra folk
* ting og plasser
Använder ljud för att förmedla
* naturens dolda frekvenser
* energier från människor
* saker och platser
Uses sound to convey
* nature's hidden frequencies
* energies of people
* things and places

Tar lyd på gjenstanden.Det kan være et smykke,bilde, gjenstand, tegning, maleri eller et klesplagg. Tar ljud på gjenstanden. Det kan vara en juvel, bild, objekt, teckning, målning eller ett klädesplagg. Taking sound of the object. It may be a jewel, image, object, drawing, painting or a piece of clothing.

Tar lyd på plasser som personen tenker på eller som vi besøker. Tar ljud på platser som personen tänker på eller som vi besökte. Taking sound in places like the person thinking of or that we visit.

Hør din personlige lyd. Lydhealing kan skje. Hör din personliga sound. Ljud healing kan hända. Hear your own personal sound. Sound healing can happen.

LydSafari for en gruppe passer for jubilant, utdrikningslag, kjærester, famile og venner. LydSafari för en grupp är lämpligt för jublande, familj och vänner. LydSafari - for a group is suitable for jubilant, bachelor parties, couple family and friends.

Tar lyd på gruppa som helhet og på enkelt personene og gjenstander som har betydning for personen eller forholdet. Med ljudet av gruppen som helhet och på enskilda personer och objekt av betydelse för den person eller förhållandet. Taking sound of the group as a whole and on individuals and objects of significance for the person or the relationship.

Mer info om LydSafari og lyd tolking i Mer info om LydSafari och ljud tolkning i More info about LydSafari and sound interpreting in Halden Arbeiderblad.

Hva er lydhealing Vad är ljud läkning / Ljud healing What is sound healing

Jeg fokuserer på noe konkret og gestalter det til lyd.
Lyden interfererer med frekvenser som fins i din aura. Lyden kan aktivisere minner som kan fjerne gamle tankemønster eller nøytraliserer traumer. Resultatet er lydhealing og en opplevelse.
Jag fokuserar på något konkret och gestalter det att ljuda.
Ljudet interferer med frekvenser som finns i din aura. Ljudet kan aktivera minnen som kan ta bort gamla tankemönster eller neutraliserar trauma. Resultatet är ljud helande och en upplevelse.
I focus on something concrete and gestalts it to sound.
The sound interfere with frequencies that exist in your aura. The sound can activate memories that can remove old thought patterns or neutralizes trauma. The result is sound healing and an experience.

Energien rundt kroppen Energin runt kroppen The energy around the body

healing

Rundt kroppen vår er det flere usynlige energi lag. De kalles aura. Traumer er tettere energi blokkeringer som fins i auraen. Traume er et psykisk sår. Traume kan oppstå pga vonde opplevelser i fortiden. Programmering fra familie og omgivelser fins også som traumer. I auraen skal energien flyte lett rundt. Hvis den møter på et traume vil energi flyten bli hindret. Masse energi blir brukt der, som kunne ha blitt brukt til annen healing. Når kroppen får nok energi, er den sterk nok til å heale seg selv. Runt vår kropp finns det flera osynliga energilager. De kallas aura. Trauma är tätare energi blockeringar som finns i auran. Trauma är en psykologisk sår. Trauma kan uppstå på grund av dåliga erfarenheter i det förflutna. Programmering från familj och omgivning är också som trauma. I aura bör energi flöde lätt runt. Om den möter trauma, kan energiflödet förhindras. Massor av energi används där, vilket skulle ha kunnat användas för olika läkning. När kroppen får tillräckligt med energi, är det tillräckligt stark för att läka sig själva. Around our body there are several invisible energy layers. They are called aura. Trauma is closer energy blockages that exist in the aura. Trauma is a psychological wounds. Trauma can occur because of bad experiences in the past. Programming from family and surroundings are also as trauma. In the aura should energy flow easily around. If it meets the trauma, the energy flow can be prevented. Lots of energy is used there, which could have been used for different healing. When the body gets enough energy, it is strong enough to heal themselves.

Cellene har kunnskap om sin jobb, men noen ganger har det kommet inn et virusprogram. Nesten alle som har en datamaskin i dag har installert et antivirusprogram. For deg og din kropp er antivirusprogrammet noe i deg selv. Noen må fortelle deg hvordan du skal bruke det. Når du healer deg selv, fjerner du blokkeringene i auraen din. Når du har fjernet alle blokkeringene dine har du fullstendig fri vilje. Fri vilje betyr at du har like stor mulighet å si ja og nei til noe. Cellerna är kunnig om sitt jobb, men ibland har det kommit in ett virus program. Nästan alla som har en dator idag har ett antivirusprogram installerat. För dig och din kropp är ditt antivirusprogram något i sig själv. Någon måste berätta för dig hur man använder den. När du läka sig själv, ta bort blockeringar i din aura. När du tar bort alla blockeringar din har fullständig fri vilja. Fri vilja innebär att du har lika stor chans att säga ja och nej till något. The cells are knowledgeable about her job, but sometimes it has come into a virus program. Almost everyone who has a computer nowadays have an antivirus program installed. For you and your body is your antivirus program something in yourself. Someone needs to tell you how to use it. When you heal yourself, remove blockages in your aura. After you remove all blockages your have complete free will. Free will means that you have an equal chance to say yes and no to something.

Bra svenske linker Bra svenska länkar Good Swedish links

* JordStrålingsCentrum

* Vingar

* Adante

* Twitter

IT-konsulenttjenester IT-konsulttjänster IT consultancy

Logo til BedreData malt av Solveig Løvhaug

* MongoDB
* Node.js
* Javascript
* HTML5
* CSS3
* X3DOM

Erfaring med mange språk og databaser. Erfarenhet med många språk och databaser. Experience with many languages and databases.

For mer informasjon se min För mer information se mina For more information see my LinkedIn profil eller be om min CV. eller begära mitt CV. or request my resume.

PL/SQL,Oracle,Sybase,Sybase IQ

Som konsulent fikk jeg ansvar for en Oracle database når en avdeling sa opp i forbindelse med Statoil/Hydro fusjonen.Jeg fikk god innsikt i oljeindustrien, Pl/Sql og noe Pearl ble brukt. Som konsult var jag ansvarig för en Oracle-databas när en avdelning avgick i samband med Statoil / Hydro fusjonen.Jeg fick en god förståelse för oljeindustrin, Pl/Sql och något Pearl användes As a consultant I was responsible for an Oracle database when a department resigned in connection with Statoil / Hydro fusjonen.Jeg got a good understanding of the oil industry, Pl/Sql og noe Pearl brukt.

Database / språk som PL/SQL og Oracle, Sybase og C++ og BussinessObjects ble brukt for kunden OM i energibransjen. Database / language PL / SQL and Oracle, Sybase and C ++ and BussinessObjects was used for client OM in the energy industry. Database / language PL / SQL and Oracle, Sybase and C ++ and BussinessObjects was used for client OM in the energy industry.

MongoDB

MongoDB er en NoSql database og BIG DATA. Jeg bruker den sammen med Node.js, JSON og Javascript. MongoDB är en NoSQL databas och BIG DATA. Jag använder den med Node.js, JSON och JavaScript. MongoDB is a NoSQL database and BIG DATA. I use it with Node.js, JSON and JavaScript.
Les mer mongodb.com Läs mer mongodb .com detaljer More info MongoDB

Jeg har brukt MongoDB siden 2013 i små private prosjekter. Har tatt kurs i MongoDB og bestått. Jag har använt MongoDB sedan 2013 i små privata projekt. Har gått kurser i MongoDB och passerade. I have been using MongoDB since 2013 in small private projects. Has taken courses in MongoDB and passed.

HTML5,CSS3,Javascript,Node.js

HTML og CSS har jeg brukt i mange år. Javascript og Node.js siden 2013. HTML och CSS jag har använt i flera år. JavaScript och Node.js sedan 2013. HTML and CSS I have used for years. JavaScript and Node.js since 2013.

Jeg tok nylig et kurs i HTML5 og Javascript. Kursene anbefales. Jag tog nyligen en kurs i HTML5 och JavaScript. Kurserna rekommenderas. I recently took a course in HTML5 and JavaScript. The courses are recommended.

Fortran,C,C++,PHP,EriPascal

Jeg begynte å jobbe med data i 1980 og siden jeg har jobbet i mange forskjellige firmaer både som ansatt og konsulent, har jeg erfaring med mange programmering språk. Jag började arbeta med data i 1980 och eftersom jag har arbetat i många olika företag både som anställd och konsult, jag har erfarenhet av många programmeringsspråk. I started working with data in 1980 and since I have worked in many different companies both as an employee and consultant, I have experience in many programming languages.

EriPascal er et sanntids system som jeg bl.a. lagde en "symbolsk debugger" for. Jeg fikk samvittighetsproblem med å jobbe med produktene. Derfor sier jeg i dag nei til alle jobber innen forsvaret. EriPascal är en realtids -system som jag ia gjorde en "symbolisk debugger" för. Jag fick samvete problem med att arbeta med produkterna. Därför säger jag i dag avvisande av alla jobb i försvaret. ErPascal is a real-time system that I ia made a "symbolic debugger" for. I got conscience problem with working with the products. Therefore I say today rejection of all jobs in the defense.

En morsom C jobb var å endre på en ftp-driver og en annen var å decode Huffman-tabell fra et fax-program. En rolig C jobb var att ändra en ftp föraren och en annan var att avkoda Huffman tabellen från en fax program. För OMX Technology, arbetade jag bland annat med Business Objects, C och C ++. A funny C job was to change an ftp driver and another was to decode the Huffman table from a fax application. For OMX Technology, I worked among others with Business Objects, C and C ++.

Siste konsulent prosjekt varte i 5 år for Lindorff og Soliditet som jobber med kreditt informasjon(Fortran). Senaste konsultuppdrag varade i fem år för Lindorff och Soliditet som arbetar med kreditinformation(Fortran). >Recent consulting project lasted five years for Lindorff and Solidite who work with credit information(Fortran).

SGML,XML,XSLT,XSD,SVG

er en del av "The World Wide Web Consortium (W3C)" standarden. är en del av "The World Wide Web Consortium (W3C)" standard. is part of "The World Wide Web Consortium (W3C)" standard.

HTML og XML bygger på SGML. I 1990 fikk jeg en konsulent jobb om å bli SGML ekspert. En jobb jeg gjorde var å lage en DTD (Document Type Definition ) for den tekst-editoren som Ericcson Radar brukte. HTML och XML är baserade på SGML. År 1990 fick jag en konsult jobb att bli SGML expert. Ett jobb jag gjorde var att skapa en DTD (Document Type Definition) för textredigeraren som Ericcson Radar används. HTML and XML are based on SGML. In 1990 I got a consulting job to become SGML expert. A job I did was to create a DTD (Document Type Definition) for the text editor as Ericcson Radar used.

Senere har jeg brukt XML, XSLT, XSD og SVG i mange prosjekt. HTML er også en del av W3C. Senare använde jag XML, XSLT, XSD och SVG för många projekt. HTML är också en del av W3C. Later I used XML, XSLT, XSD and SVG for many projects. HTML is also part of the W3C.

Les mer om W3C Les mer om W3C detaljer More info W3C.

X3DOM

X3DOM - 3D grafikk (X3D) X3DOM - 3D-grafik (X3D) X3DOM - 3D Graphics (X3D)

Integrerer 3D inn i HTML5 uten plugins. Resultatet skal se likt ut på de fleste device og browsere. Integrerar 3D i HTML5 utan plugins. Resultatet ska vara identiska på de flesta enhet och webbläsare. Integrates 3D into HTML5 without plugins. The result shall be identical on most device and browsers.


Les mer om X3DOM Läs mer om X3DOM detaljer More info X3DOM.

Lysfenomen Ljusfenomen Light phenomenon

EMF

Logo til EMF malt av Solveig Løvhaug

Lavere grenseverdier på elektromagnetisk stråling.
Mål er å få lavere grenseverdier.
Tilbyr måling for å vise stråling og
foredrag om det.
Lägre gräns av elektromagnetisk strålning.
Målet är att få lägre gränser.
Erbjuda mätning för att visa strålning och
talar om det i foredrag.
Lower limits on electromagnetic radiation.
Objective is to get lower limits.
Offering measurement to display radiation and
talks about it.

Fugler i min hage Fåglar i min trädgård Birds in my garden

Flaggspett fotografert av Solveig Løvhaug

Geomometriske figurer Geometriska former Geometric shapes

Bergyl 3 programmert av av Solveig Løvhaug
Bergyl 3

Bergyl er geometriske figurer i 3 dimensjoner ++. Bergyl opprettes når hjernen min spør om Bergyl for en bestemt ting. De geometriske figurer bruker litt tid til å bli bygget. Formene endre seg i form og størrelse, avhengig av hvilket spørsmål jeg spør. Bergyl kan skaleres, flyttes og kopieres. Tiden må spesifiseres.
Bergyl är geometriska former i 3 dimensioner ++. Bergyl skapas när min hjärna frågar om Bergyl för en viss sak. De geometriska former använder lite tid att byggas. Formene förändras i form och storlek, beroende på vilken fråga jag ställer. Bergyl kan skalas, flyttas och kopieras. Tiden måste anges. Bergyl is geometric shapes in 3 dimensions ++. Bergyl is created when my brain asks for Bergyl for a particular thing. The geometric shapes using some time to be built. The forms change in shape and size, depending on what question I ask. Bergyl can be scaled, moved and copied. The time must be specified.

5 egg i sirkel 5 ägg i sirkel 5 egg in circel

Bergyl tegnet av Solveig Løvhaug
Bergyl 5

Bergyl strukturen jeg ble vist av nissen hadde et egg i midten og 5 mindre egg rundt. Koblet sammen i en smal, sinuskurve linje. Bergyl strukturen som jag ble visade av tomten hadde ett ägg i mitten och 5 mindre ägg runt. Sammankopplade i en smal, sinusformad linje. The Bergyl structure I was shown by Nissen had an egg in the middle. 5 smaller eggs around. Interconnected in a narrow, sinusoidal line.

5 egg i rad 5 ägg i rad 5 egg in row

Bergyl rad tegnet av Solveig Løvhaug
Bergyl

For hver av de 5 eggene var det 5 egg etter hverandre. Rundt hver av de eggene var det 4 litt mindre egg og 4 av hver. Rundt hver av de eggene var det det 3 egg og 3 av hver. Rundt hvert av de eggne var det 2 egg og to av hver. Rundt hvert av de var det et egg.
Denne strukturen gjentok seg i høyden. I alt 14 slike lag med litt tomrom mellom. Rundt sentrum egget ble det laget 14 sylindere
og mange energiveier. I dag vet jeg at antall egg rundt et senter egg kan bli uendelig.
För vart och ett av de fem ägg var 5 äggen.
Runt var och en av äggen var 4 något mindre ägg och fyra av varje. Runt var och en av äggen var ägget 3 och tre av varje.
Runt var och en av eggnet var 2 ägg och två av varje. Runt var och en av det fanns ett ägg. Denna struktur upprepades i höjd. Totalt 14 sådana grupper med lite utrymme mellan.
Runt centrum ägg gjordes 14 cylindrar
och många energivägar. Idag vet jag att antalet ägg runt en centrum ägg kan vara oändlig.
For each of the five eggs were 5 the eggs.Around each of the eggs were 4 slightly smaller eggs and four of each. Around each of the eggs was the egg 3 and 3 of each.
Around each of the eggnet was 2 eggs and two of each.Around each of the there was an egg. This structure was repeated in height so that in all 14 such layers with little gap in between. Around the center egg was made 14 cylinders and many energy pathways. Today I know that the number of eggs around a center eggs can be infinite.

Spiraler Spiraler Spirals

Jeg kan føle små "partikler" som går opp i en spiral, og noen som går ned i en spiral. Partiklene intefererer og lager 3D geometriske figurer. (Konstruktiv interferens.) Jeg ser det gylne snitt i Bergyl. Når jeg stiller et spørsmål med 7 deler av det samme forsvinner de geometriske figurene. Når spiralene er i fase/harmoni slukker de hverandre helt ut. (Destruktiv interferens) Jag kan känna små "partiklar" som går upp i en spiral och en del som går ner i en spiral. Partiklarna samverkar och skapar 3D-geometriska former. (Konstruktiv interferens.) Jag ser det gyllene snittet i Bergyl. När jag ställar en fråga med 7 delar av samma sak försvinner de geometriska formene. När spiralene är i fas/harmoni släckar de ut varandra helt och hållet. (Destruktiv interferens) I can feel small "particles" going up in a spiral and some going down i a spiral. The particles interact and make the 3D geometric shapes. (constructive interference.) I see the Golden ratio in Bergyl. When I ask a question with 7 parts of the same thing the geometric shapes disappear. When the spirals is in phase/harmony they extinguish each other out completely. (destructive interference)

Bergyl

Nisse Tomte Nisse-Tomte

Bergyl nisse laget av Lise Lotte Høj,endret av Solveig Løvhaug
Bergyl nisse

For mange år siden ble jeg vist Bergyl av en nisse.
Nissen fikk meg til å føle Bergyl eggene med hendene.
Folk som kan gjøre dowsing føler det også.
För många år sedan jag visades Bergyl av tomte (nisse).
Nissen fick mig att känna Bergyl ägg med händerna.
Människor som kan göra dowsing känner det också.
Many years ago I was shown Bergyl from a nisse (almost invisible entity).
Nissen asked me to feel Bergyl eggs with my hands.
People who can do dowsing feel it too.

Bergyl 3D bilder bilder pictures

Gylne snitt mangler Gyllene snittet är frånvarande. Golden Ratio is absent.

Viser mindre detaljer Visar mindre information Showing less details

3D programmet er laget av meg Solveig Løvhaug. 3D-program skapades av mig Solveig Løvhaug. 3D program was created by me Solveig Løvhaug.

Hva er det? Vad är det? What is it?

Jeg vet masse detaljer, men helheten mangler. Jag vet massor av detaljer, men den övergripande bilden saknas. I know lots of details, but the overall picture is missing.

Planer for framtiden Planer för framtiden Plans for the future

Inntil nå har jeg vært en programvareutvikler.
Nå er jeg pensjonert og kan begynne å studere Bergyl i heltid.
Fram till nu har jag varit en programvaruutvecklare.
Nu har jag gått i pension och kan börja studera Bergyl i heltid.
Until now I have been a software developer.
Now I have retired and can start to study Bergyl in full time.

Les mer om mitt prosjekt Bergyl i Researchgate.

Läs mer om mitt projekt Bergyl i Researchgate.

Read more about my project Bergyl in Researchgate.

Ukjent Okänt Unknown

Dessverre , forstår jeg ikke alt ennå.
Jeg vet ikke om det er partikler som beveger seg opp og ned i spiraler eller om det er energi på og av i spiraler.
Jeg har eksperimentert mye med dette, og det er veldig mye av regulariteter og lover.
I mine første forsøk brukte jeg steiner og krystaller.
Sammen med Arne Groth har vi funnet ut at stråling fra det høyeste nummer Bergyl stopper strålingen fra et lavere Bergyl tall. Arne Groth var professor i kjemi og hadde mye kunnskap i Dowsing.
Tyvärr förstår jag inte allt ännu. Jag vet inte om det är partikel som rör sig upp och ner i spiraler eller om det är energi på och av i spiraler.
Jag har experimenterat mycket med detta och det finns mycket regelbundenheter och lagar.
I mina första experiment använde jag stenar och kristaller.
Tillsammans med Arne Groth fann vi ut att strålningen från högsta Bergyl nummer stoppa strålningen från en lägre Bergyl nummer.
Arne Groth0 var professor i kemi och hade en hel del kunskap i dowsing.
Unfortunately, I don't understand everything yet.
I do not know if it is particle moving up and down in spirals or if it is energy on and off in spirals.
I have experimented a lot with this and there are very a lot of regularities and laws.
In my first experiments I used stones and crystals.
Together with Arne Groth we found that radiation from the highest Bergyl number stop the radiation from a lower Bergyl number.
Arne Groth was a professor in Chemistry and had a lot of knowledge in dowsing.

Kanskje Bergyl Kanske Bergyl Perhaps Bergyl

* er elektrisk og magnetisk felt som interfererer * är elektrisk och magnetiskt fält som förbinder tillsammans * is electrical and magnetic field that interferes.

* er Scalar Waves. * är Scalar Waves. * is Scalar Waves. explained by Thomas E. Bearden

* er missing link i fysikk. * är saknad länk i fysik. * is missing link in the physics. www.nature.com...

* er aura? Det fins 14 sylindre rundt Bergyl. * är auran? Det fins 14 cylindrar runt Bergyl. * is aura? There's 14 cylinders around Bergyl. wikipedia+aura

* kan forklare hvorfor ting ikke får egenskaper, før vi observere dem? * kan förklara varför saker inte får egenskaper, innan vi observerar dem? * can explain why things do not get properties, before we observe them?
forskning.no...

* kan forklare gravitasjon. * kan förklara gravitation. * can explain gravity. wikipedia+gravity

* er Hartmann linjer med ukjent spørsmål? * är Hartmann linjer med okända frågor? * is Hartmann lines with unknown questions? Hartmann

* er Curry linjer med ukjent spørsmål? * är Curry linjer med okända frågor? * is Curry lines with unknown questions? Curry

* er nullpunkts energier? * är nollpunktsenergi? * is zero point energies? calphysics.org/zpe...

Bohr, Bohm og Bergyl Bohr, Bohm och Bergyl Bohr, Bohm and BErgyl

Tvillingforsøket Twinförsöket Twin particles

Bohr sa at man ikke kan se på tvillingforsøket med spinn som to partikler.
Er de sammen i et usynlig system?
Er det Bergyl?
Bohr sade att man inte kan titta på twinförsöket med spinn som två partiklar,
de är samma i en osynlig systemet.
Är det Bergyl?
Bohr said that one cannot look at the twin particles as two particles,
they are the same in an invisible system.
Is that Bergyl?

Ensemble Ensemble Ensemble

David Bohm sier at et elektron er ikke en ting,
men "helheten omfavnet gjennom hele rommet".
Når en juicer oppdager et elektron,
er fordi en del av elektroner har utfoldet seg.
Når det virker som et elektron beveger seg,
er det fordi en kontinuerlig serie i utfoldelse og enfolding.
Når det virker som en partikkel er borte,
er det ikke.
Det har enfolded tilbake til en dypere orden.
Et elektron er ikke en elementærpartikkel ,
men bare et navn som er gitt en bestemt aspekt av helhetlig vesen.
Er den helhetlige vesen Bergyl?
David Bohm säger att en elektron är inte en sak,
men "helheten omfamna allt utrymme".
När en juicepress upptäcker en elektron,
är därför en aspekt av elektroner ensemble har utvecklats.
När det verkar som en elektron rör sig,
är det på grund av en fortsatt serie sådan utbredning och enfolding.
När det verkar som en partikel har försvunnit,
är det inte.
Det har enfolded tillbaka till en djupare ordning.
En elektron är inte en elementarpartikel ,
men bara ett namn som ges en särskild aspekt av helhets varelse.
Är helhets varelse Bergyl?
David Bohm says that an electron is not one thing,
but "the totality or ensemble enfolded trough all space".
When a juicer detects an electron,
is because one aspect of electrons ensemble has unfolded.
When it acts as an electron moves,
it is because a continuing series such unfolding and enfolding.
When a particle looks like it's gone,
is not it.
It has enfolded back to a deeper order.
An electron is not an elementary particle,
but only a name given a particular aspect of holistic being.
Is the holistic being Bergyl?

Nysgjerrig? Nyfikna Curious

Jeg trenger noen å spille ball med.
Ta kontakt.
Jag behöver någon att spela boll med.
Vänligen kontakta.
I need someone to play ball with.
Contact me.

Usynlig energi Osynlig energi Invisible energy

person med usylnig energi programmert og endret av Solveig Løvhaug
Lys person laget av meg Lys person laget av mig Light person created by me

Rundt alt fins usynlig energi.
Det er interferns mellom dem.
Tid og rom og gravitasjon har ingen egen eksistens uten materien. (Albert Einstein)
Materie er bølger i rommet.
Materie er ikke en partikkel atskilt fra rommet,
det er en bølge struktur, en sfærisk stående bølge
der bølgen i sentrum danner et punkt som gir partikkel effekten .
Runt allt finns osynlig energi.
Det er interferens mellan dem.
Tid och utrymme och gravitation har ingen separat existens från materien. (Albert Einstein)
Materien är vågor.
Materien är inte en partikel separert från rommet,
det är en våg struktur utrymme, en sfärisk stående våg där vågen centrum bildar en punkt som ger partikeleffekter.
Around everything exists invisible energy.
They interfere with each other.
Time and space and gravitation have no separate existence from matter. (Albert Einstein)
Matter is made of waves in space.
Matter is not a particle separate from space,
it is a wave structure of space, a spherical standing wave where the wave center forms a point like particle effect.

Måleapparat Mätanordning Measuring device

Fotografi av sau med søke pinner tatt av Solveig Løvhaug
Søkepinner Pekare Dowsing

Måleapparater klarer ikke å skille disse svake usynlige energier fra hverandre.
Intuitive søkemetoder lykkes å filtrere alt uvesentlig.
Fokus trengs for å bli dyktig med søke pinner og ønskekvist. Enhver tanke vil påvirke måleresultatet.
Mätare kan inte skilja dessa svaga osynliga energier isär.
Intuitiva sökmetoder lyckas filtrera kraftigt.
Fokusering krävs för att bli skicklig med söka pinnar och slagruta. Varje tanke kommer att påverka mätresultatet.
Gauges can not distinguish these weak invisible energies apart.
Intuitive search methods succeed filtering substantially.
Focus needed to become proficient with your searching sticks and divining rod. Any thought will affect the measurement result.

Jordstråling Jord strålning Earth Radiation

Jordstråling er energier som stråler til og fra jorden.
De vanligste er Hartmann, Curry, vannårer, jordstrøm og bergsprekkfelt.
Jorden Strålning är energi som strålar ut till och från jorden.
Det vanligaste är Hartmann , Curry, vatten vener, jordströmmar och spalt fält.
Earth Radiation is energy that radiates to and from Earth.
The most common is Hartmann, Curry, water veins, earth currents and crevice fields.

Hartmann og och and Curry

Hartmann og Curry linjer går i rutemønster rundt jorda.
Linjene endrer størrelse avhenging av månesykluser.
Gamle hus og kirker har veggene i Hartmann linjer.
I hver Hartmann rute 4 * 4 m fins et personlig healing punkt.
Man bør unngå å plassere en elektrisk artikkel i et Curry kryss.
Hartmann och Curry linjer är går i rutmönster runt jorden.
Linjer storlek är beroende på månens cykler.
Gamla hus och kyrkor har väggar i Hartmann linjer.
I varje Hartmann rutt existerar 4 * 4 m en personlig läkning punkt.
Man bör undvika att placera en elektrisk artikel i en Curry korsning.
Hartmann and Curry lines going in checkerboard pattern around the Earth.
The lines resized depending on lunar cycles.
Old houses and churches have walls in Hartmann lines.
In each Hartmann route 4 * 4 m exists a personal healing point.
One should avoid placing an electrical article in a Curry cross.

Fornminner Förhistoriska platser Prehistoric sites

Sten skip
Stenskip Blomsholm ved Strømstad i Sverige Skeppssättning Blomsholm ved Strømstad i Sverige Ship planting Blomsholm near Strømstad in Sweden

Alter, horg, steinsetninger, gravhauger og andre fornminner er ofte plassert på energirike steder og i et Hartmann og Curry kryss pluss vannårer under.
Lyden fra fornminnene er kraftfulle.
Altare, hgrgr, skeppssättning, gravhögar och andra förhistoriska platser är ofta på energirika platser i en Hartmann och Curry korsning plus vatten vener under.
Ljudet av förhistoriska platser är kraftfulla.
Alter, hgrgr, stone ship, burial mounds and other prehistoric sites are often placed on energy-rich places in a Hartmann and Curry cross plus water veins below.
The sound of ancient memories are powerful.

Lyd Ljud Sound

Oppballad sten i Irland

I et ønkekvist møte i Sverige tok jeg lyd på stenen på bildet. Etterpå kom det et par menn og takket meg. Noe hadde skjedd med dem, mens jeg tok lyd. De hadde aldri opplevd slikt før. I en slagruta möte i Sverige tog jag ljudet på stenen på bilden. Efteråt kom ett par män och tackade mig. Någonting hade hänt dem, medan jag tog ljudet. De hade aldrig upplevt något sådant innan. In a divining rod meeting in Sweden I took sound on the stone in the picture. Afterwards came a couple of men and thanked me. Something had happened to them, while I took the audio. They had never experienced such a thing before.

Uppallade kampestein Uppallat flyttblock Add up on stone boulder

Oppballad sten Irland
I Irland I Irland In Irland

Uppallade kampestein er store steiner som er plassert på andre steiner.
Stenene på bildene er fra Irland.
Uppallat flyttblock är stora stenar som är placerade på andra stenar.
Stenarna i bilderna är från Irland.
Add up on boulders are large stones that are placed on other stones.
The stones in the pictures is from Ireland.

Oppballad sten Irland og Solveig Løvhaug

Bo Westling kan mye om dette. vet mycket om detta. know a lot about this.

Sanglinjer Sång linjer Song lines

Idd kirke Halden Norge
Idd kirke near Halden Idd kyrka nära Halden Idd church close to Halden

Lyden til energiveier fra alteret høres ut som salmesanger.
Fra horg høres det ut som folketoner og kroppen min begynner å danse.
Ljuden från altaret låter som psalmsånger.
Från hgrgr det låter som folkmusik och min kropp börjar dansa.
The sound energy lines from the altar sounds like hymn songs.
From hgrgr it sounds like folk music and my body starts to dance.

Se på trærne rundt kirken. Er trærne krokete og med utvekster er det dårlig energi i kirken. Lyden er falsk, skrikende og stygg. Årsakene til uharmoniene kan være forskjellige ting, noe kan man rette på. Titta på träden runt kyrkan. Är träd knotiga och med utväxter är det dåliga energin i kyrkan. Ljudet är falsk, skriker och ful. Orsakerna till uharmoniene kan vara olika saker, som kan korrigeras. Look at the trees around the church. Are trees gnarled and with growths are the bad energy in the church. The sound is false, screaming and ugly. The reasons for uharmoniene can be different things, which can be corrected.

Si mer Säga mer Say more

Eike tre i Rødsparken i Halden
Eike tre i Rødsparken i Halden Ek i Rødsparken i Halden Oak tree in Rødsparken in Halden

En dag i 1995 hørte jeg noe som de fleste andre ikke hørte. Jeg hørte brus/knitring i øret når jeg passerte en ley-linje ved et stort eike tre i Rødsparken i Halden.
I 1999 havnet jeg i et gammelt kloster i Halsnøy. Jeg satt og bladde i en ikonbok. Når jeg kom til et bilde av erkeengelen Gabriel, erkeengelen Michael og Jesus kom det tre toner ut av meg.
Hver gang jeg så på det bildet kom de tre tonene fram.
Siden den gangen har det kommet mange lyder ut av meg.
Knitringen bruker jeg i dag som andre bruker ønskekvist, søkevinkel eller pendel.
En dag i 1995 hörde jag något som de flesta andra inte kunde höra. Jag hörde rusar/sprakande i örat när jag passerade en leyline av en stor ek i Rødsparken i Halden.
År 1999 hamnade jag i ett gammalt kloster i Halsnøy. Jag satt och bläddrade i en ikonbok. När jag kom till bilden av ärkeängeln Gabriel, ärkeängeln Mikael och Jesus kom tre toner ur mig.
Varje gång jag tittade på den bilden kom de tre tonerna fram.
Sedan dess har det kommit många ljud ur mig. Sprakanda använder jag idag som andra använder slagruta , sök vinkel eller pendeln.
One day in 1995 I heard something that most others could not hear. I heard rushing/crackling in the ear when I passed a ley-line by a large oak tree in Rødsparken in Halden.
In 1999 I ended up in an old convent in Halsnøy. I sat and browsed in a ikonbok. When I got to the image of the Archangel Gabriel, the Archangel Michael and Jesus came the three tones out of me.
Every time I looked at that picture came the three tones forward.
Since that time there have been many sounds out of me.
Today I use crackle as others use divining rod, search angle or pendulum.

Naturen Natur
Nature

Kua Eva og logo til Natur malt av Solveig Løvhaug
Kua Eva ga meg et dikt Kossa Eva gav mig en dikt Cow Eva gave me a poem

* trær, planter, mose, fjell, steiner, vann
* dyr
* naturvesen
* träd, växter, mossa, berg, klippor, vatten
* djur
* naturliga varelser

* trees, plants, moss, mountains, rocks, water
* animals
* supernatural beings

Dyr Djur Animal

Katten Sprint malt av Solveig Løvhaug
Katten Sprint Katten Sprint The cat Sprint

Dyr kan registrere usynlig energi.
Dyr kan kommunisere med mennesker.
Selv kan jeg kanskje få opp en setning eller to, men det fins dyktigere hestehviskere i Halden enn meg.
Djur kan upptäcka osynlig energi.
Djur kan kommunicera med människor.
Även om jag kan få upp en mening eller två, men det finns mera kunniga häst viskning i Halden än mig.
Animals can detect invisible energy.
Animals can communicate with people.
Although I may get up a sentence or two, but there are more proficient horse whisper in Halden than me.

Naturvesen Naturliga varelser Supernatural beings

Fairy treet i Irland fotografert av Solveig Løvhaug
Faiery treet fra Irland Faiery träd från Irland Faiery tree from Irland

Det fins mange forskjellig naturvesen.
Noen har jeg møtt.
De blir glade når vi viser at vi bryr oss.
De liker at jeg synge for dem.
Jeg kan fornemme dem som energier.
Noen få ganger ser jeg et bilde av dem.
Jeg har møtt små nisser som har hjulpet meg og omvendt.
Troll fins det mange forsjellige av. Stor Trollet er 12 meter. De har alle bestemte oppgaver i naturen.
Det fins mange flere vesen jeg har møtt på min vei.
Det finns många olika naturliga varelser.
Några har jag träffat.
De är glada när vi visar att vi bryr oss.
De gillar att sjungas för.
Jag kan känna dem som energier.
Några gånger ser jag en bild av dem.
Jag har träffat små vesen som har hjälpt mig och vice versa.
Troll det finns många olika av. Stor trollet är 12 meter. De har alla specifika uppgifter i naturen.
Det finns många fler varelse jag har träffat på väg.
There are many different natural beings.
Some I've met.
They are happy when we show that we care.
They like that I sing for them.
I can sense them as energies.
A few times I see a picture of them.
I have met little goblins who have helped me and vice versa.
Troll there are many different ones of. Big troll is 12 meters. They all have specific tasks in nature.
There are many more being I have met on my way.

Trær, planter, mose, fjell, steiner, vann Träd, växter, mossa, berg, klippor, vatten Trees, plants, moss, mountains, rocks, water

Sea Loc Ness fotografert av Solveig Løvhaug
Loc Ness Skottland Loc Ness Skottland Loc Ness Scotland

Trær, planter, mose, fjell, steiner og vann kan kommunisere med oss og heale oss.
Vann er bærer av informasjon.
Träd, växter, mossa, berg, klippor och vatten kan kommunicera med oss och hela oss.
Vatten är en bärare av information.
Trees, plants, moss, mountains, rocks and water can communicate with us and heal us.
Water is a carrier of information.

Reisen Resan The trip

SiSofa jenta tegnet av Lise Lotte Høj
Jente tegnet av Lise Lotte Høj Flicka ritade av Lise Lotte Høj Being drew by Lise Lotte Høj

For noen år siden var jeg med på en reise, hvor vi ble fortalt mye gammel kunnskap av blant annet naturvesen.
Det varte et år og det ble tatt opp på bånd.
För några år sedan var jag på en resa, där vi fick höra mycket gammal kunskap, bland andra naturväsen.
Den varade ett år och det spelades in på band.
A few years ago I was on a journey, where we were told much old knowledge of, among other natural beings.
It lasted a year and it was recorded on tape.

Lyder i kirken tolket av Solveig Løvhaug.Sanglinjer. Sounds in the church interpreted by Solveig Løvhaug. Song lines. Ljud från kyrkan tolkas av Solveig Løvhaug. Sang linjer.

Besøk en kirke. Besök en kyrka. Visit a church.

Salmesanger Psalm låtar Psalm songs

I kirker fins det 12 usynlige energiveier rundt alteret som høres ut som salmesanger. Folk som er følsomme, kan gå med ønskekvist eller bruke pendel vil kunne kjenne dem. Sangene er forskjellig fra kirke til kirke. I kyrkorna finns 12 osynliga energi vägar runt altaret som låter som psalmsånger. Människor som är känsliga, du går med slagruta eller använda shuttle kommer att kunna känna igen dem. Låtarna skiljer sig från kyrkan till kyrkan. In the churches there are 12 invisible energy pathways around the altar that sounds like hymn songs. People who are sensitive, dowsing people or use shuttle will be able to recognize them. The songs are different from church to church.

Folkesanger og dans Visor och dans Folk Songs and dance

Kultplassene eller horg har 7 usynlige energiveier. Kirker ble bygd i nærheten av horg. Ofte finner jeg horg i kirken. Lyden minner om folkesanger og kroppen min begynner å danse automatisk. Hgrgr har 7 osynliga energi vägar. Kyrkor byggdes nära hgrgr. Jag finner hgrgr i kyrka. Ljudet påminner om folkvisor och min kropp börjar dansa automatiskt. Hgrgr have 7 invisible energy pathways. Churches were built near hgrgr. I find hgrgr in church. The sound is as folk songs and my body starts to dance automatically.

Kirken har blitt bygd med gammel kunnskap om jordenergier osv av frimurer ol. Kildematrialet om dette fins i Oslo Universitet arkiver sa Sverre Dag Mogstad. Han er forfatter av "Frimureri : mysterier, fellesskap, personlighetsdannelse. Kyrkan har byggts med gammal kunskap om jordens energi, etc. av frimurarnas ol. Källmaterial för detta återfinns i Oslo universitet arkiv sade Sverre Dag Mogstad. Han är författare till "frimureri:. Mysterier, gemenskap, teckenbildning The church has been built with old knowledge about earth energies, etc. by Masonic ol. Source material for this is found in Oslo University archives said Sverre Dag Mogstad. He is the author of "Freemasonry: mysteries, community, character formation.

Undersøk din kirke Undersök din kyrka Examine your church

Din 6. sans er Event/Workshop/Kurs Din 6. sinne är Händelsen/Workshop/Kurs Your 6th Sense is Event/Workshop/Course

Lær hvordan man kan. Lär dig att. Learn how to.

Ta lyd av gjenstander og ta lyd av plasser. Ta ljud av föremål och ta ljud av utrymme. Take sound from objects or take sound from locations.

Kjenne aura med hånda eller finne gjemte gjenstander. Känna aura med händer eller hitta gömda föremål. Feel aura with your hands or find hidden objects.

Oppleve Upptäck Experience

Kroppen beveger seg av seg selv og tårene renner. Kroppen rör sig av sig själv och tårar rinnande. Body moves by itself and tears flowing.

Du føler frysninger eller varme. Känna frossa eller värme. Feel chills or heating

Ta selv lyden til Ta även ljudet av By yourself take sound from

Gjenstand, tegning, maleri - høres det ut som en melodi. föremål, teckning, målning. Hva hørs? Spelas en melodi. Object, drawing, paining or do you hear a melody.

Er lyden harmonisk, skurrende, skummel eller er det setninger som blir sagt. Är ljud harmonisk, raspiga, skumma eller låter det som fraser. Is the sound harmonic, jarring, scary or do you hear senteces.

Fornminner, energirike plasser Förnminner, energirike plasser Artefacts, energy-rich places

Be meg komme å være lyd tolker. Be mig komma att vara ljud tolkar. Ask me to be sound interpreter.

Spøkelsesjeger Spökjägare Ghostbuster - Ghost Hunter

Hjelp Hjälpa Help

Spøkelser og vesen malt av Solveig Løvhaug
Spøkelser - vesen

Et snilt spøkelse ( små traume baller ) gjør ikke mye skade på omgivelsene. Men er spøkelset f.eks. en voldsmann og møter et menneske med litt volds tendenser, blir det menneske mye mer voldelig enn det burde være.
De samme lovene gjelder for plasser. Har det skjedd noe grusomt på en plass ligger den energien lagret der. Kommer en person med litt av de tendensene til en slik plass blir han mye, mye verre. Det er derfor det er viktig å nøytralisere plasser med dårlig energi.
Vesen kan også tappe personer for energi.
En snäll spöke (små trauma bollar) gör inte mycket skada på miljön. Men är spöket instans. en rånare och möter en man med lite våldsamma tendenser, blir man mycket mer våldsamma än det borde vara.
Samma lagar gäller säten. Har något hänt grymt på en plats är den energi som lagras där. Kommer en person med några av de tendenser en sådan plats, är han mycket, mycket värre. Det är därför det är viktigt att neutralisera platser med dålig energi.
Vara kan också dränera folk energi.
A kind ghost (small trauma balls) does not do much damage to the environment. But is the ghost instance. a robber and meets a man with little violent tendencies, it becomes man much more violent than it should be.
The same laws apply to seats. Has something happened cruelly on a space is the energy stored there. Will a person with some of the tendencies of such a place, he is much, much worse. That is why it is important to neutralize places with bad energy.
Being can also drain people of energy.

Erfaring Erfarenhet Experience

4 hodet vesen tegnet av Lise Lotte Høj
Vesen

Min erfaring er at det er mer enn spøkelser som kan være årsak til uro i et hus eller en plass.
Det kan være det elektriske, jordstråling, andre vesen, gammel magisk programmering, sterke hendelser på stedet eller poltergeist.
Poltergeist er ofte koblet til en person.
Min erfarenhet är att det finns mer än spöken som kan orsaka oro i ett hus eller en plats.
Det kan vara elektrisk, jord strålning, andra varelser, gammal magisk programmering, starka händelser på plats eller poltergeist.
Poltergeist är ofta kopplat till en person.
My experience is that there are more than ghosts that can cause unrest in a house or a place.
There may be electrical, earth radiation, others being, old magical programming, strong events on site or poltergeist.
Poltergeist is often connected to a person.

Min klient erfarer ofte forskjell etter at jeg har vært der. Det blir som oftes roligere etterpå. Min klient upplever ofta skillnad efter att jag har varit där. Det är oftast lugnare efteråt. My client is experiencing often difference after I've been there. It is most often calmer afterwards.

Hva jeg gjør Vad jag gör What I do

* nøytralisere energier
* sjekke lavfrekvent og høyfrekvent stråling
* Neutralisera energier
* Kontrollera lågfrekventa och högfrekventa strålning
* Neutralize energies
* Check low-frequency and high-frequency radiation

Energi Energi Energy

Traume Trauma Trauma

Spøkelse og menneske med traume laget av Solveig Løvhaug Spøkelse og menneske med traume laget av Solveig Løvhaug

Spøkelse med stort traume møter et menneske med mindre traume av samme type.
Traumet til mennesket øker i størrelse.
Spöke med större trauma möter en man med mindre trauma av samma slag.
Trauma till människan ökar i storlek.
Ghost with major trauma meets a man with less trauma of the same kind.
Trauma to man increases in size.

Til slutt er traumet til spøkelse og mennesket like stort.
Spøkelset gir mennesket mer å jobbe på.
Slutligen, trauma spöket och människan lika.
Spöke ger människan mer att arbeta med.
Finally, trauma to the ghost and man equal.
Ghost gives man more to work on.
Se lydhealing. Se ljud healing. See sound healing.

Forklaring Förklaring Explanation

2 glass med vann laget i svg av Solveig Løvhaug 2 glass med vann laget i svg av Solveig Løvhaug

Det som skjer er det samme som når to bøtter med vann, en med lite vann og en med mye kobles sammen med en slange. Da renner det vann fra den med mye vann til den med lite.Når det er like mye vann i begge stopper det. Vad som händer är densamma som när två hinkar med vatten med lite vatten och med mycket förbunden med en slang. När flöden av vatten från det med en hel del vatten till låg. När det finns så mycket vatten i båda stannar det.> What happens is the same as when two buckets of water with little water and with plenty connected with a hose. When flows of water from it with a lot of water to the low. When there is as much water in both, it stops.

Poltergeist Poltergeist Poltergeist

Poltergeist er en sum av mange ting. En persons sinnetilstand påvirker fenomenet. F.eks. kan det være forskjellige lyder avhenging om den personen er redd eller engstelig. Her trengs det mye forskning.
Livskvaliteten til de som blir rammet forverres. Poltergeist krever ofte at en person i huset trenger hjelp f.eks av psykolog, lege, prest eller healer.
Poltergeist är en summa av många saker. En persons ilska tillstånd påverkar fenomen. Eg. det kan finnas olika ljud beroende på om personen är rädd eller orolig. Här behövs en hel del forskning.
Livskvaliteten blir värre för dem som drabbas. Poltergeist kräver ofta att en person i huset behöver hjälp t.ex. psykolog, läkare, präst eller healer.
Poltergeist is a sum of many things. A person's anger condition affects phenomenon. Eg. there may be different sounds depending on whether the person is scared or anxious. Here needed a lot of research.
The quality of life for those who are affected worse. Poltergeist often requires that a person in the house need help eg psychologist, doctor, priest or healer.

Prester vil ha spøkelsehjelp, se Präster behöver spöke hjälp, se Priests will have ghost help, see nettavisen.no

Lavfrekvent og høyfrekvent stråling Lågfrekventa och högfrekventa strålning Low-frequency and high-frequency radiation

Mine instrumenter HF 59B, HFW 35C, NFA 1000 fra GigaHertzSolutions Mina instrument HF 59B, HFW 35C, NFA 1000 fra GigaHertzSolutions My instrument are HF 59B, HFW 35C, NFA 1000 from GigaHertzSolutions

 HF 59B GigaHErtzsolution
HF 59B

Jeg tar en rask sjekk med mine lavfrekvente og høyfrekvente måleinstrument. Noen ganger kan høye verdier her, forsterke andre ting som gir uro. Jag tar en snabb kontroll med min lågfrekvent och högfrekvent mätanordning . Ibland kan höga värden här, förstärker andra saker som ger oro. I take a quick check with my low-frequency and high-frequency measuring device. Sometimes high values here, reinforce other things that give unrest.

Troll

Stortrollet i Bøkleva. Stortrollet i Bøkleva Big troll in Bøkleva

Logo til Troll er malt av Solveig Løvhaug
Stortroll, malt intuitivt av Solveig Løvhaug Stortrollet, målade intuitivt av Solveig Løvhaug Big Troll, painted intuitively by Solveig Løvhaug

Bildet er av stortrollet i Bøkleva der jeg bor.
Stortrollet er 12 meter høyt.
Han har overoppsyn med naturen der jeg bor. Trær, planter og andre vesen samarbeider for å holde naturen i harmoni.
Innenfor et område på 2 mil i diameter fins det alltid et stortroll.
Jeg kan spørre stortrollet om saker og veldig ofte fornemmer jeg svaret som en tanke inne i meg.
Bilden är stortrollet i Bøkleva där jag bor.
Stortrollet är 12 meter hög.
Han övervakar naturen där jag bor. Träd, växter och andra varelser arbetar tillsammans för att hålla naturen i harmoni.
Inom ett område på 2 mil i diameter finns alltid et stortroll.
Jag kan fråga stortrollet om saker och ofta känner jag svaret som en tanke inuti mig.
The picture is of the Big Troll in Bøkleva where I live.
The Big Troll is 12 meters high.
He oversees nature where I live. Trees, plants and other creatures work together to keep nature in harmony.
Within an area of 2 miles (20km) in diameter there is always a Big Troll.
I can ask the Big Troll about matters and very often I sense the answer as a thought inside me.

Skogen stortrollet bor i fotografert av Solveig Løvhaug
Skogen der stortrollet i Bøkleva bor. Skogen hvor stortrollet i Bøkleva bor. Forest where the Big Troll live in Bøkleva.

Troll

Nabo stortrollet i Bøkleva. Granne stortrollet i Bøkleva The neighbor Big Troll in Bøkleva

Nabo storroll er malt av Solveig Løvhaug
Nabo stortroll, malt intuitivt av Solveig Løvhaug Granne stortrollet, målade intuitivt av Solveig Løvhaug Neighbor Big Troll, painted intuitively by Solveig Løvhaug

Bildet er av nabo stortrollet i Bøkleva der jeg bor.
Det fins også stortroll der du bor.
Bilden är av granne stortrollet i Bøkleva där jag bor.
Det finns också et stortroll där du bor.
The picture is of the neighbor Big Troll in Bøkleva where I live.
There is also a Big Troll where you live.

Troll

Samarbeider Samarbete Cooperating

Nisse, troll og ulve bildet er malt av Solveig Løvhaug
Stortroll og nisse, malt intuitivt av Solveig Løvhaug Stortroll och nisse, målade intuitivt av Solveig Løvhaug Big Troll and nisse, painted intuitively by Solveig Løvhaug

Her et troll som dukka opp i et bilde når jeg skulle male en nisse.
Alle i skogen samarbeider både det synlige og usynlige.
Stortroll som dyker upp på en bild när jag skulle måla en Nisse.
Alla i skogen samarbetar med både det synliga och det osynliga.
Big Troll that pops up in a picture when I was going to paint a Nisse.
Everyone in the forest cooperates both the visible and the invisible.

Eventyret "De tre bukkene Bruse" Äventyret "De tre bockarna Bruse" The Fairytale "Three Billy Goats Gruff"

En annen tolkning ... En annan tolkning ... Another interpretation ..,

Geit slikker min hånd fotografert av Solveig Løvhaug
Geita Bruse slikker min hånd. Get slickar min hand Goat licking my hand

Getia Bruse viste meg at vi må ta vare på naturen.
Han fikk meg til å se eventyret "De tre bukkene Bruse" på en ny måte.
Stortroll passer på naturen.
Er vi forsiktige i framferd er det greit.(den lille og mellom store Bukken Bruse)
Men blir vi for store og ødelegger naturen forsvinner trollet.Den store Bukken Bruse dreper trollet. Da har vi mistet en som er viktig for at naturen skal være i harmoni.
Oppfører vi oss som den store bukken Bruse? Klarer ikke naturen å reparere seg selv lenger?
Gå ut i skogen og lytt!
Kanskje akkurat du forstår hva stortrollet sier.
Getia Bruse visade mig att vi måste ta hand om naturen.
Han fick mig att se sagan "De tre bockarna Bruse" på ett nytt sätt.
Stortroll passar naturen.
Om vi är försiktiga med beteendet är det okej. (den lilla och mellan den stora Bäck Bruse)
Men om vi blir för stora och förstör naturen, försvinner trollen. Den stora geten dödar trollet. Då har vi förlorat en som är viktig för naturen att vara i harmoni.
Är vi som den stora getroboten?
Kan inte naturen lyckas läka sig längre?
Gå ut i skogen och lyssna!
Kanske förstår du vad den stortollet säger.
Goat Bruse showed me that we must take care of nature.
He made me see the fairy tale "The Three Bugs Roar" in a new way.
Big Troll suits nature. If we are careful about behavior, it is okay. (the little and between the big Bäck Bruse)
But if we become too big and destroy nature, the troll disappears. The big goat roar kills the troll. Then we have lost one that is important for nature to be in harmony.
Are we like the big goat?
Can't nature manage to heal itself anymore?
Go out into the woods and listen!
Maybe you understand what the Big Troll is saying.